Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby společnost Hard Task Training s.r.o., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „Zákon“), zpracovávala mé osobní údaje, které jí poskytnu (včetně citlivých osobních údajů jako například datum narození, číslo zbrojního průkazu, expiraci zbrojního průkazu, telefonní číslo, email apod.) pro účely vystavení certifikátu a účasti na kurzech organizovaných touto společností a dále ověřování členství v klubu Hard Task Rangers.

Tento souhlas platí po dobu přihlášení na kurz a jeho trvání a dále po dobu tří let po jeho ukončení.

Poučení o zpracování osobních údajů:

1. Správcem osobních údajů a zároveň zpracovatelem je společnost Hard Task Training s.r.o. IČO: 07530757 Sídlo: K Bažantnici 977, PSČ 250 65 BAŠŤ, Česká republika, zapsaná v rejstříku pod spisovou značkou 301847 C vedenou u městského soudu v Praze.

2. Shromážděná data budou zpracována ručně i elektronicky a budou zpřístupněna pouze instruktorům, podílejícím se na zabezpečení výše uvedeného účelu, k němuž jsou údaje poskytovány.

3. Mám právo přístupu k osobním údajům zpracovávaným o mé osobě, právo na jejich opravu; dále mám právo požadovat vysvětlení, resp. odstranění vzniklého stavu, pokud se domnívám, že mé osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem nebo s ochranou mého soukromého a osobního života.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.

 

Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím při objednávání zboží a poskytování vzdělávacích kurzů.

1. Vymezení smluvních stran

Prodávajícím je společnost Hard Task Training s.r.o. IČO: 07530757 Sídlo: K Bažantnici 977, PSČ 250 65 BAŠŤ, Česká republika, zapsaná v rejstříku pod spisovou značkou 301847 C vedenou u městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající“).

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku zboží a/nebo vzdělávacích kurzů Prodávajícího elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.hardtask.cz (dále jen „Kupující“).

2. Prodej vzdělávacích kurzů

Informace o kurzech a ceně

Informace o kurzech a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Kupující je povinen provést úhradu na své náklady. V případě, že Kupující neprovede úhradu na své náklady, tzn., náklady na transakci budou započteny na vrub Prodávajícího, bude Kupujícímu vystavena dodatečná faktura na doplatek této částky. Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím objednávky. Potvrzení obsahu objednávky uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu objednávky, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Dodání vzdělávacího kurzu

Dodáním kurzu se rozumí uhrazením plné částky kurzovného Kupujícím. Řádnou fakturu – daňový doklad ve formátu PDF obdrží Kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, nejpozději do 5 pracovních dnů od připsání částky na účet Prodávajícího. Fakturu si může Kupující také stáhnout po přihlášení do svého účtu na webových stránkách www.hardtask.cz

Zrušení objednávky zboží

Kupující je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před dodáním zboží. V případě nezaplacení objednávky vzdělávacího kurzu do 14 dnů se tato objednávka automaticky ruší.

Obecně o vzdělávacích kurzech

Termíny a ceny vzdělávacích kurzů včetně všech změn uveřejňuje Prodávající na svých internetových stránkách www.hardtask.cz.

Prodávající může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle svých podmínek a provozních možností, ale termín může změnit pouze pokud nebyla na daný termín vytvořena žádná objednávka anebo se změnou případní Kupující souhlasí.

Cena vzdělávací akce je pro daný datum pevně stanovená, avšak Prodávající si vyhrazuje právo měnit ji (změna výše DPH, kurz cizí měny, apod.).

Vzdělávací kurzy v základní ceně zahrnují:

  • výuku dle osnovy;
  • materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce);
  • výklad instruktora;
  • vydání certifikáut o absolvování kurzu

Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena dnem zaplacení objednávky.

O povolení úhrady kurzu na splátky rozhoduje Prodávající. V případě nezaplacení splátky dle splátkového kalendáře si Prodávající vyhrazuje právo pozastavit kurz Kupujícímu ke dni splátky do doby její úhrady a připsání částky na účet Prodávajícího.

Na splátky není právní nárok.

O způsobu, době platnosti a výši slev rozhoduje Prodávající. Slevy jsou poskytovány pouze členům Sportovně střeleckého klubu Hard Task Rangers z.s.. Pro uplatnění slevy Kupujícím, je nezbytné podání objednávky jako přihlášený uživatel s uvedeným členstvím ke klubu HTR. Dodatečným žádostem o poskytnutí slevy Prodávající není povinen vyhovět.

Na slevy není právní nárok.

Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů (minimální počet účastníků je různý podle druhu vzdělávací akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem střelnic, prostorů, ubytování a dopravu instruktora).

Kupující, který neuhradí cenu vzdělávacího kurzu nejpozději den před jeho zahájením nebude přijat.

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde ke zrušení kurzu, vrátí Prodávající přijatou peněžní částku nejpozději do 7 dnů od dodání čísla bankovního účtu Kupujícího.

3. Účinnost a změny obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 12. 2018 a v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí Všeobecné obchodní podmínky. Předchozími obchodními podmínkami se však řídí kupní smlouvy, které byly uzavřeny za jejich účinnosti.

Prodávající je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat. Je odpovědností Kupujícího, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnou právní úpravou České republiky.

Hard Task Training s r.o.

Comments are closed.