Závod SZS

Pořadatel:

Pořadatel – Hard Task Training, s.r.o,
č. akreditace 2/MV‐102‐1/2021, 2/MV‐301‐1/2021 a další


Druh soutěže:

otevřená soutěž jednotlivců obsahující situaci dle Nařízení vlády č. 255/2021 Sb. (tzv. Hodnocené střelby)


Podmínky účasti:

platný zbrojní průkaz skupiny E


Doporučení:

Soutěž je určena zejména pro účastníky Programu střelecké přípravy Stanovených záloh státu dle zákona č. 14/2021 Sb., tedy pro absolventy kurzu MV-102. V ostatních případech je vhodné být absolventem alespoň jednoho kurzu obranné/taktické střelby.


Potřebné vybavení:

 • legálně držená samonabíjecí pistole
 • 2 zásobníky
 • bezpečné pevné pouzdro na zbraň umístěné na boku nebo na apendixu na straně silné ruky a zakrývající lučík spouště
 • sumka na rezervní zásobník(y)
 • ochranné brýle a ochrana sluchu (sluchátka, špunty…)
 • alespoň 50 nábojů


Další dovolené vybavení a doplňky:

každé, které je závodník oprávněn legálně nosit s výjimkou zbraní a doplňků kategorie A


Bezpečnostní pokyny:

Každý účastník závodu je povinen dodržovat tyto propozice, provozní řád střelnice, pokyny rozhodčích a organizátorů a se zbraní manipulovat výhradně bezpečně. Při pohybu po střelnici je povinen mít vybitou pistoli v pouzdře, zásobník mimo zbraň. V zásobnících mohou být náboje. Přítomnost dalších osob, než pořadatelů a střelců (registrovaných na závod v určený čas), je možná jen s předchozím souhlasem pořadatele a pouze v místech určených pořadatelem, rozhodčím nebo správcem střelnice.


Diskvalifikace:

 • za hrubé porušení bezpečnosti
 • za opakované porušení bezpečnosti po předchozím upozornění rozhodčím nebo správcem střelnice nebo zástupcem pořadatele závodu
 • za narušování průběhu závodu
 • za podvod nebo pokus o podvod vůči pořadateli závodu nebo rozhodčím

Diskvalifikovaný účastník nemůže pokračovat v soutěži, nemá nárok na vrácení startovného a může být vykázán ze střelnice. Za hrubé porušení bezpečnosti se považuje i stav po požití alkoholu nebo omamné či psychotropní látky.


Vyloučení ze situace:

Střelec je rámci svého squadu povinen na pokyn rozhodčího neprodleně zaujmout místo na startovní čáře, kde musí být připraven plnit další pokyny rozhodčího. Pokud ani po opakované výzvě připraven není, může být ze situace vyloučen. Vyloučen bude také tehdy, pokud sám předem oznámí, že není připraven situaci absolvovat. Na vyloučeného střelce se hledí jako by situaci absolvoval s časem 300s. Vyloučení z jedné situace střelci nebrání pokračovat v závodu na jiné situaci.


Spory a protesty:

 • Spory se řeší na tom místě, na kterém vznikly. Protest týkající se střelecké situace smí vznést výhradně střelec, kterého se rozhodnutí týká nebo jiný střelec ze stejného squadu.
 • Protest se podává tomu rozhodčímu, který napadené rozhodnutí učinil. Ten dle svého uvážení bud’ potvrdí původní rozhodnutí nebo rozhodnutí změní. Jeho rozhodnutí je konečné. Ve věci rozhodnuté není přípustné vznést nový protest, a to ani ze strany jiného protestujícího. U sporů vzniklých mimo střeleckou situaci, například sporů týkajících se pokynů organizátorů, se postupuje obdobně. Protest může v těchto případech podat pouze osoba, které se napadený výrok týká. O sporu rozhoduje osoba, která původní rozhodnutí vydala a její rozhodnutí je konečné.
 • Podání prvních dvou protestů je bezplatné. Podání třetího a každého dalšího protestu stejnou osobou v rámci jednoho závodu je spojeno s úhradou příspěvku na administrativní náklady ve výši 500Kč.


Startovní signál:

pípnutí timeru


Závady:

odstraňuje střelec sám, bez zastavení času


Hodnocení:

 • Dle podmínek Hodnocených střeleb. viz nařízení vlády č. 255/2021 Sb.,
 • Výsledný čas závodníka za celý závod je součtem časů jednotlivých situací, pořadí se určí podle celkového času.
 • Závod nemá kategorie a nebude mít závěrečný ceremoniál s vyhlášením výsledků.
 • Výsledky budou zpracovány a zveřejněny na WWW pořadatele nejpozději 48 hodin po skončení závodu. Vítěz závodu obdrží diplom buď na místě nebo elektronickou cestou.

Vypsané termíny akcí

Akce Místo: {nodes.price:field_name}: Termín: