Obchodní podmínky

:
E-mail:
Mobil:

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím při objednávání zboží a poskytování vzdělávacích kurzů.

1. Vymezení smluvních stran

Prodávajícím je společnost HARD TASK TRAINING s.r.o. IČO: 07530757 Sídlo: Hovorčovická 702, PSČ 250 85 BAŠŤ, Česká republika, zapsaná v rejstříku pod spisovou značkou 301847 C vedenou u městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající“).

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku zboží a/nebo vzdělávacích kurzů Prodávajícího elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.hardtask.cz (dále jen „Kupující“).

2. Prodej vzdělávacích kurzů

Informace o kurzech a ceně

Informace o kurzech a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Kupující je povinen provést úhradu na své náklady. V případě, že Kupující neprovede úhradu na své náklady, tzn., náklady na transakci budou započteny na vrub Prodávajícího, bude Kupujícímu vystavena dodatečná faktura na doplatek této částky. Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím objednávky. Potvrzení obsahu objednávky uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu objednávky, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Dodání vzdělávacího kurzu

Dodáním kurzu se rozumí uhrazením plné částky kurzovného Kupujícím. Řádnou fakturu – daňový doklad ve formátu PDF obdrží Kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, nejpozději do 5 pracovních dnů od připsání částky na účet Prodávajícího. Fakturu si může Kupující také stáhnout po přihlášení do svého účtu na webových stránkách www.hardtask.cz

Zrušení objednávky a storno poplatky

Kupující je oprávněn písemně zrušit objednávku vzdělávacího kurzu nejpozději 10 dnů před dnem plánovaného konání kurzu, a to odesláním žádosti o zrušení objednávky na e-mailovou adresu finance@hardtask.cz nebo dan@hardtask.cz. V takovém případě se objednávka považuje za zrušenou a kupující má nárok na vrácení 100% již uhrazené ceny za kurz, která mu na základě jeho písemné žádosti bude vrácena zpět na bankovní účet, ze kterého byla objednávka uhrazena.

Kupující není oprávněn zrušit objednávku vzdělávacího kurzu později než 10 dnů před dnem konání kurzu. Pokud kupující přesto zruší objednávku později než v tento den, již uhrazená cena za kurz se kupujícímu nevrací. V odůvodněných případech může společnost Hard Task Training s.r.o. udělat výjimku a nabídnout jako náhradu jiný termín kurzu.

Pokud se kupující dopustí jakéhokoliv hrubého porušení bezpečnosti během kteréhokoliv z kurzů, je instruktor oprávněn kupujícího z kurzu okamžitě vyloučit, a to bez nároku na vrácení kurzovného.

Dojde-li ke zrušení vzdělávacího kurzu z důvodů na straně společnosti Hard Task Training s.r.o. po úhradě ceny za kurz provedené kupujícím, bude kupujícímu na základě jeho písemné žádosti vrácena celá uhrazená cena zpět na bankovní účet, ze kterého byla taková úhrada přijata na bankovní účet společnosti Hard Task Training s.r.o., a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy k vrácení ceny za kurz společnosti Hard Task Training s.r.o.

Společnost Hard Task Training s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit objednávku vzdělávacího kurzu v případě, že nedojde k naplnění minimální kapacity daného kurzu, která je vždy uváděna v popisu kurzu na webové stránce společnosti Hard Task Training s.r.o.. O nenaplnění kapacity se společnost Hard Task Training s.r.o. zavazuje informovat kupujícího elektronicky prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou v objednávce, a to nejpozději 10 dnů přede dnem předpokládaného pořádání kurzu. V takovém případě bude kupujícímu na základě jeho písemné žádosti vrácena celá uhrazená cena zpět na bankovní účet, ze kterého byla taková úhrada přijata na bankovní účet společnosti Hard Task Training s.r.o., a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy k vrácení ceny.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má dle § 1829 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od zakoupení kurzu, zboží nebo voucheru. Stačí Prodávajícího písemně informovat prostřednictvím emailu finance@hardtask.cz. Další proces se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb.

Obecně o vzdělávacích kurzech

Termíny a ceny vzdělávacích kurzů včetně všech změn uveřejňuje Prodávající na svých internetových stránkách www.hardtask.cz.

Prodávající může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle svých podmínek a provozních možností, ale termín může změnit pouze pokud nebyla na daný termín vytvořena žádná objednávka anebo se změnou případní Kupující souhlasí.

Cena vzdělávací akce je pro daný datum pevně stanovená, avšak Prodávající si vyhrazuje právo měnit ji (změna výše DPH, kurz cizí měny, apod.).

Vzdělávací kurzy v základní ceně zahrnují:

- výuku dle osnovy;

- materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce);

- výklad instruktora;

- vydání certifikáut o absolvování kurzu

Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena dnem zaplacení objednávky.

O povolení úhrady kurzu na splátky rozhoduje Prodávající. V případě nezaplacení splátky dle splátkového kalendáře si Prodávající vyhrazuje právo pozastavit kurz Kupujícímu ke dni splátky do doby její úhrady a připsání částky na účet Prodávajícího.

Na splátky není právní nárok.

O způsobu, době platnosti a výši slev rozhoduje Prodávající. Slevy jsou poskytovány pouze členům Sportovně střeleckého klubu Hard Task Rangers z.s.. Pro uplatnění slevy Kupujícím, je nezbytné podání objednávky jako přihlášený uživatel s uvedeným členstvím ke klubu HTR. Dodatečným žádostem o poskytnutí slevy Prodávající není povinen vyhovět.

Na slevy není právní nárok.

Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů (minimální počet účastníků je různý podle druhu vzdělávací akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem střelnic, prostorů, ubytování a dopravu instruktora).

Kupující, který neuhradí cenu vzdělávacího kurzu nejpozději den před jeho zahájením nebude přijat.

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde ke zrušení kurzu, vrátí Prodávající přijatou peněžní částku nejpozději do 7 dnů od dodání čísla bankovního účtu Kupujícího.

3. Pořizování foto a video dokumentace v průběhu kurzu

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že instruktoři společnosti Hard Task Training s.r.o. budou v průběhu kurzu pořizovat fotografie nebo videa, která mohou být později zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí nebo webových stránek společnosti za účelem reportáže z kurzu nebo další propagace.

Pokud si kupující výslovně nepřeje být na jakémkoliv foto / video záznamu, upozorní před zahájením kurzu instruktora. Ten kupujícího během pořizování foto / video dokumentace vynechá.

4. Účinnost a změny obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 12. 2018 a v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí Všeobecné obchodní podmínky. Předchozími obchodními podmínkami se však řídí kupní smlouvy, které byly uzavřeny za jejich účinnosti.

Prodávající je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat. Je odpovědností Kupujícího, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.

5. Závěrečná ustanovení

Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnou právní úpravou České republiky.

Hard Task Training s r.o.