Obchodní podmínky

Pozice:
E-mail:
Mobil:

Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
 1. Úvodní ustanovení
    1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HARD TASK TRAINING s.r.o. IČO: 07530757 Sídlo: Hovorčovická 702, PSČ 250 85 BAŠŤ, Česká republika, zapsané v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou 301847 C vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „HARD TASK TRAINING“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi společnosti HARD TASK TRAINING a jinou osobou prostřednictvím internetového obchodu společnosti HARD TASK TRAINING. Internetový obchod je společnosti HARD TASK TRAINING provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.hardtask.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní společnosti“).
    2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možno stanovit zvláštními obchodními podmínkami k některým typům smluv. Odchylná ustanovení zvláštními obchodními podmínkami k některým typům smluv mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
    3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek a ustanoveními zvláštních obchodních podmínek k některým typům smluv.
    4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
    5. Znění obchodních podmínek může společnosti HARD TASK TRAINING měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Smluvní strany
    1. Společnost HARD TASK TRAINING.
    2. Kupujícím je fyzická osoba nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku zboží a/nebo služeb ve formě vzdělávacích kurzů společnosti HARD TASK TRAINING, a to elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.hardtask.cz a na základě této objednávky je uzavřena smlouva (dále jen „kupující“).
    3. Fyzická osoba, která uzavře smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá podle těchto obchodních podmínek spotřebitelskou smlouvu (dále jen „spotřebitel“).
    4. V případech, kdy právní předpisy omezují podmínky nákupu zboží nebo služeb z nabídkového katalogu společnosti HARD TASK TRAINING (např. z důvodu věku, držení zbrojního průkazu určité skupiny, státního občanství, držení aprobace, držení licence apod.), tak nelze uzavřít smlouvu s tím, kdo není k uzavření takové smlouvy oprávněn a právní jednání směřující k uzavření takové smlouvy je od počátku neplatné.
    5. Za kupujícího je považován v případech smluv uzavíraných podle části B obchodních podmínek i každý, kdo je kupujícím určen jako osoba, která konzumuje kupujícím uzavřenou smlouvu. Tyto osoby jsou povinny dodržovat všechny povinnosti těchto obchodních podmínek stejně jako kupující.

 

 1. Uživatelský účet
    1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „uživatelský účet“).
    2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží a služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží a služeb jsou společnosti HARD TASK TRAINING považovány za správné.
    3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
    4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
    5. Společnost HARD TASK TRAINING může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle, než tři roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.
    6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti HARD TASK TRAINING, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 2. Uzavření smlouvy
    1. Veškerá prezentace zboží a nabídka služeb umístěné ve webovém rozhraní společnosti je informativního charakteru a společnost HARD TASK TRAINING není povinna uzavřít smlouvu ohledně zboží nebo služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
    2. Webové rozhraní společnosti obsahuje informace o zboží a nabídce služeb. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní společnosti. Ceny zboží a služeb nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti HARD TASK TRAINING uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (například slevy z ceny pro smluvní partnery).
    3. V případě vrácení zboží nese kupující všechny náklady na vrácení zboží a jeho dopravení nebo doručení do provozovny společnosti HARD TASK TRAINING.
    4. V případě jakéhokoli ukončení služeb v jejich průběhu, které nebylo zaviněno společnosti HARD TASK TRAINING, nese kupující všechny náklady, které mu v souvislosti se službou vznikly. Společnost HARD TASK TRAINING nemá odpovědnost ani za jakékoli související škody kupujícímu takto vzniklé.
    5. Webové rozhraní společnosti obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní společnosti platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.  V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží společnosti HARD TASK TRAINING uhradit.
 3. Objednání zboží a služeb ve webovém rozhraní
    1. Pro objednání zboží a služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní společnosti. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
     1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní společnosti),
     2. objednávaných službách (objednávku služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní společnosti),
     3. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží nebo údaje o místě služby (konání kurzu), případně místo setkání s instruktory, a
     4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
    2. Před zasláním objednávky společnosti HARD TASK TRAINING je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující společnosti HARD TASK TRAINING kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou společnosti HARD TASK TRAINING považovány za správné. Společnost HARD TASK TRAINING obdržení objednávky kupujícímu neprodleně potvrdí tuto objednávku elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
    3. Společnost HARD TASK TRAINING je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží nebo rozsah služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
    4. Smluvní vztah mezi společnosti HARD TASK TRAINING a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je společnosti HARD TASK TRAINING zasláno na adresu elektronické pošty kupujícího.
    5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Výhrada k odmítnutí učiněné objednávky prodeje zbořží nebo služeb a odstoupení od smlouvy
    1. Společnost HARD TASK TRAINING si vyhrazuje právo k odmítnutí učiněné objednávky prodeje zboží nebo služeb včetně nájmu střelnice nebo střeliště, a to i bez udání důvodů, případně si před akceptací objednávky vyžádat ze strany kupujícího vyžádat další informace o kupujícím a jeho činnosti.
    2. Kupující souhlasí, že společnost HARD TASK TRAINING si vyhrazuje právo k odmítnutí již akceptované objednávky dodání zboží nebo služeb nebo odstoupit od smlouvy, v případech, kdy společnost HARD TASK TRAINING zjistí na základě jakýchkoli informací o kterých se dozví, že je bezpečnostní nebo jiný důvod, aby nebylo zboží nebo služby, které dodává společnost HARD TASK TRAINING, kupujícímu dodány. V takovém případě společnost HARD TASK TRAINING je oprávněna již od uzavřené smlouvy odstoupit i bez udání důvodu podle § 2001 a násl. občanského zákoníku. V případě již uhrazené ceny za objednávku společnost HARD TASK TRAINING neprodleně vrátí uhrazenou částku na bankovní účet ze kterého byla objednávka uhrazena.
 5. Cena zboží a služeb a platební podmínky
    1. Cenu zboží, služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující hradí společnosti HARD TASK TRAINING bezhotovostně převodem na účet společnosti HARD TASK TRAINING (dále jen „účet společnosti HARD TASK TRAINING “).
    2. Účty společnosti HARD TASK TRAINING jsou vedeny v měnách koruna česká (CZK) a euro (EUR). Jejich identifikace je součástí potvrzení o přijetí objednávky zaslané elektronickou poštou podle toho v jaké měně byla objednávka zboží nebo služeb provedena.
    3. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit společnosti HARD TASK TRAINING také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
    4. Společnost HARD TASK TRAINING nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odstavce 7 ohledně povinnosti uhradit kupní cenu objednaného zboží a služeb předem.
    5. Kupní cena zboží je splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
    6. Kupní cena objednaných služeb je splatná nejpozději jeden měsíc před započetím dodávky služby z objednávky; pokud je objednávka služby provedena později než jeden měsíc před konáním kurzu, je splatná do tří dnů od objednání a v případě, že je objednávka služby provedena později než 5 dnů konáním kurzu, je splatná do 24 hodin, nejpozději před zahájením kurzu.
    7. Kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.
    8. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti HARD TASK TRAINING se správně uvedeným variabilním symbolem.
    9. Při platbě ze zahraničí se uvede variabilní symbol ve formátu „pole 70“ (field 70) ve tvaru /VS/xxxxxx těsně za sebou bez mezer, kdy xxxxxx značí číslice variabilního symbolu. Nebo do textového pole a potvrzení nebo výpis z odeslané platby zaslat elektronickou poštou na adresu společnosti HARD TASK TRAINING (e-mail) platby@hardtask.cz. Náklady na platbu provedenou ze zahraničí nese kupující (typ poplatku „OUR“) s výjimkou SEPA plateb, kde se užívá typ poplatku „SHA“.
    10. Společnost HARD TASK TRAINING je oprávněna, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. V. odst. 3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
    11. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté společnosti HARD TASK TRAINING kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
    12. Společnost HARD TASK TRAINING je plátcem daně z přidané hodnoty.  Spotřebitel společnost HARD TASK TRAINING sjednávají, že v případech, kdy se na základě uzavřené kupní smlouvy dle objednávky zboží nebo služeb vystavuje daňová doklad, doklad o je kupujícímu zaslán v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 6. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem u zboží doručovaném pRostřednictvím zásilky
    1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.
    2. Nejedná-li se o případ uvedený v odstavci 1 nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí.
    3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být společnosti HARD TASK TRAINING odesláno ve lhůtě uvedené v odstavci 2. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel doručovat mimo jiné na adresu provozovny společnosti HARD TASK TRAINING či na zaslat elektronickou poštou na adresu společnosti HARD TASK TRAINING (e-mail) objednavky@hardtask.cz.
    4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží spotřebitel zašle nebo předá společnosti HARD TASK TRAINING zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží společnosti HARD TASK TRAINING, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
    5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odstavce 2 vrátí společnost HARD TASK TRAINING peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebiteli, a to stejným způsobem, jakým je společnost HARD TASK TRAINING od spotřebitele přijala. Společnost HARD TASK TRAINING je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté spotřebiteli již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, společnosti HARD TASK TRAINING není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží nebo jí spotřebitel prokáže, že jí zboží odeslal.
    6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je společnost HARD TASK TRAINING oprávněna jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
    7. V případech, kdy má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je společnosti HARD TASK TRAINING také oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží spotřebitelem. V takovém případě vrátí společnost HARD TASK TRAINING spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem.
    8. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi společnosti HARD TASK TRAINING a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím společnosti HARD TASK TRAINING vrátit i poskytnutý dárek.
 7. Zvláštní ujednání ke zboží předaném spotřebiteli v provozovně prodejce
    1. Na některé druhy zboží se vztahuje právní úprava, která umožňuje společnosti HARD TASK TRAINING předat zboží výhradně způsobilé osobě v provozovně prodejce.
    2. Společnost HARD TASK TRAINING si vyhrazuje, že může určit u kteréhokoli nabízeného zboží, že jej bude předávat spotřebiteli výhradně v provozovně prodejce.
    3. Spotřebitel je oprávněn u zboží objednaném v uživatelském účtu přes webové rozhraní společnosti, které přebírá v provozovně společnosti HARD TASK TRAINING, toto zboží před převzetím prohlédnout, vyzkoušet jeho kvalitu a přiměřeně vyzkoušet jeho funkčnost. Na takto předané zboží se nevztahuje ujednání o koupi zboží mimo provozovnu a od smlouvy je oprávněn spotřebitel odstoupit pouze odmítnutím převzetí zboží.
    4. V případě odstoupení od kupní smlouvy uzavřené podle odstavce 1 se kupní smlouva od počátku ruší.
    5. Na odstoupení od smlouvy uzavřené podle odstavce 1 se použije ustanovení čl. VIII. odst. 5, 7 a 8, obdobně.
 8. Práva z vadného plnění
    1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
    2. Společnost HARD TASK TRAINING odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady a dále že:
     1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
     2. je        vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž společnosti HARD TASK TRAINING souhlasil, a
     3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
    3. Společnost HARD TASK TRAINING odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
     1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
     2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná společností HARD TASK TRAINING nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže společnosti HARD TASK TRAINING prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
     3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
     4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které společnost HARD TASK TRAINING kupujícímu poskytla před uzavřením kupní smlouvy.
    4. Předchozí odstavec se nepoužije v případě, že společnost HARD TASK TRAINING kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornila, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
    5. Společnost HARD TASK TRAINING odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena společností HARD TASK TRAINING nebo na její odpovědnost.
    6. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
    7. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Společnost HARD TASK TRAINING může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
    8. Společnost HARD TASK TRAINING odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme společnosti HARD TASK TRAINING věc v provozovně společnosti HARD TASK TRAINING na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, společnost HARD TASK TRAINING provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
    9. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
     1. společnosti HARD TASK TRAINING vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila v souladu s obchodními podmínkami,
     2. se vada projeví opakovaně,
     3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
     4. je z prohlášení společnosti HARD TASK TRAINING nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
    10. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní podle předchozího odstavce. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, společnosti HARD TASK TRAINING vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
    11. Vadu lze vytknout společnosti HARD TASK TRAINING, u které věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě společnosti HARD TASK TRAINING nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
    12. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je společnosti HARD TASK TRAINING povinna přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Společnost HARD TASK TRAINING je povinna kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
    13. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost HARD TASK TRAINING s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.
    14. Po marném uplynutí lhůty podle obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
    15. Společnost HARD TASK TRAINING je povinna vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
    16. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit elektronickou poštou na adresu společnosti HARD TASK TRAINING (e-mail) reklamace@hardtask.cz.
    17. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud společnosti HARD TASK TRAINING namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
    18. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností společnosti HARD TASK TRAINING za vady může upravit reklamační řád společnosti HARD TASK TRAINING.
    19. Společnost HARD TASK TRAINING či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.
 9. Další práva a povinnosti smluvních stran
    1. Kupující nabývá vlastnictví k prodávanému zboží okamžikem převzetí zboží na provozovně nebo okamžikem odeslání zásilky se zbožím kupujícímu.
    2. Společnost HARD TASK TRAINING není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
    3. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího (e-mail, datová schránka).
    4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje společnosti HARD TASK TRAINING prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu společnosti HARD TASK TRAINING. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle společnosti HARD TASK TRAINING na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou společností HARD TASK TRAINING stanovena.
    5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze spotřebitelských smluv kupních a o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi společnosti HARD TASK TRAINING a kupujícím z kupní smlouvy.
    6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
    7. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Společnost HARD TASK TRAINING je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
    8. Rozhodným právem pro smlouvy uzavírané dle těchto obchodních podmínek je právo České republiky, rozhodným jazykem je jazyk český a rozhodným soudem je Okresní soud pro Prahu-východ ve věcech, které rozhodují okresní soudy a Krajský soud v Praze ve věcech, které rozhodují krajské soudy v případech, kdy se nejedná o mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
    9. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak je kupující, který je spotřebitelem srozuměn, že se jedná o specifické služby, kdy jsou služby spotřebiteli poskytnuty výlučně v zemi odlišné od země jeho obvyklého bydliště, tedy se neužije ust. čl. 6 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
    10. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 10. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností společnosti HARD TASK TRAINING plní společnost HARD TASK TRAINING prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
    1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
    2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 1. Zvláštní ustanovení k některým typům smluv
 1. Podmínky účasti na vzdělávacím kurzu
    1. Kurzy poskytované společností HARD TASK TRAINING jsou služby poskytované v souvislosti s využitím volného času, kdy smlouva určuje datum nebo období poskytnutí těchto služeb.
    2. Dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku spotřebitel nemůže od již uzavřené smlouvy odstoupit.
    3. Kupující je oprávněn písemně zrušit objednávku vzdělávacího kurzu nejpozději 14 dnů před dnem plánovaného konání kurzu, a to odesláním žádosti o zrušení objednávky zaslat elektronickou poštou na adresu společnosti HARD TASK TRAINING (e-mail) finance@hardtask.cz.
    4. Při zrušení objednávky podle odstavce 3 má kupující má právo na vrácení 100 % již uhrazené ceny za kurz, která mu na základě jeho písemné žádosti bude vrácena zpět na bankovní účet, ze kterého byla objednávka uhrazena; v případě částečné nebo celé úhrady voucherem (čl. XVII.) bude moci být znovu využit voucher, případně bude vystaven nový za shodných podmínek a s dobou platnosti poukazu voucheru využitého a vrácena bude uhrazená částka nad rámec tohoto voucheru.
    5. V době pozdější, než 14 dnů před dnem plánovaného konání kurzu, kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, a nelze objednávku kurzu již zrušit. Kupující může účast na kurzu přenechat po dohodě s touto třetí osobou a po odsouhlasení společností HARD TASK TRAINING, jiné osobě; v takovém případě se má za to, že Kupující zakoupil kurz pro tuto třetí osobu na své náklady. Společnost HARD TASK TRAINING si i u takové osoby vyhrazuje právo k odmítnutí dle čl. VI.
    6. V odůvodněných případech může společnosti HARD TASK TRAINING učinit výjimku storno podmínek a nabídnout náhradu dle vlastního uvážení.
    7. Vzdělávací kurzy v základní ceně zahrnují výuku podle stanovené osnovy společnosti HARD TASK TRAINING, materiály či pomůcky v elektronické nebo tištěné podobě apod. (v rozsahu uvedeném v podmínkách dané vzdělávací akce), výklad instruktora a vydání certifikátu společnosti HARD TASK TRAINING o absolvování kurzu.
    8. Kupující je srozuměn, že vzdělávací kurzy probíhají zpravidla ve venkovním prostředí, zejména jde o venkovní střelnice, pozemky a budovy, které simulují nestandardní situace vycházející z konkrétního vzdělávacího kurzu a probíhají v různých povětrnostních a dalších podmínkách. Kupující je povinen se dostavit v odpovídajícím oblečení, obuvi a případně ochranných prostředcích odpovídajícím typu a náročnosti vzdělávacího kurzu, jakož i počasí, případně mít s sebou i náhradní oblečení a obuv.
    9. Kupující je srozuměn, že vzdělávací kurzy mají (podle jednotlivých kurzů) vyšší míru fyzické nebo psychické zátěže. Je zakázáno absolvovat kurz pod vlivem alkoholu, návykových látek nebo léků, které snižující schopnost soustřední nebo orientace anebo pokud je účastník nemocen.
    10. Kupující je povinen dodržovat platné předpisy vztahující se k typu kurzu, zejm. zákon 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, provozní řád střelnice, pokynů oprávněných osob společnosti HARD TASK TRAINING, zejména správce střelnice, zbrojíře a instruktorů (dále jen „oprávněná osoba společnosti HARD TASK TRAINING“). Účastí na kurzu kupující stvrzuje, že byl seznámen s předpisy ke střelnici a zavazuje se bezvýhradně uposlechnout pokyny oprávněné osoby společnosti HARD TASK TRAINING. Kupující je povinen dodržovat bezpečnostní podmínky stanovené v části C. obchodních podmínek.
    11. V případě, kdy si kupující objedná v rámci kurzu pronájem zbraně, jedná se o pronájem věci movité a za zákonem stanovených podmínek svěření zbraně na dobu jeho fyzické přítomnosti v místě konání kurzu za dohledu oprávněné osoby společnosti HARD TASK TRAINING a za účelem absolvování kurzu. K pronajaté zbrani není možno používat vlastní střelivo, pokud se kupující se společností HARD TASK TRAINING nedohodnou jinak.  Kupující je povinen uposlechnout jakékoli pokyny oprávněné osoby společnosti HARD TASK TRAINING.
    12. Pokud si kupující objedná ke kurzu střelivo, které není oprávněn nabývat do vlastnictví, nestává se toto vlastnictvím kupujícího, ale jedná se o pronájem věci movité, za zákonem stanovených podmínek svěření střeliva na dobu jeho fyzické přítomnosti v místě konání kurzu za dohledu oprávněné osoby společnosti HARD TASK TRAINING a za účelem absolvování kurzu (spotřeba střeliva). Zbylé střelivo je povinen kupující vrátit při skončení svěření zbraně podle odstavce 11 společnosti HARD TASK TRAINING. V případě vícedenních kurzů oprávněná osoba společnosti HARD TASK TRAINING střelivo uschová při každém ukončení bloku nebo přerušení kurzu.
    13. V případě, že si kupující objedná ke vzdělávacímu kurzu střelivo a prokáže právo toto střelivo nabývat do vlastnictví, uplatní se podmínky prodeje zboží podle podmínek ke zboží předaném na provozovně prodejce (čl. IX.).
    14. V případě, že si kupující objedná ke kurzu jakoukoli další věc z katalogu společnosti HARD TASK TRAINING, jedná se o pronájem movité věci na dobu určitou, a to po dobu trvání kurzu; v případě vícedenních nebo jinak dělených kurzů, je společnosti HARD TASK TRAINING prostřednictvím oprávněné osoby společnosti HARD TASK TRAINING oprávněna požadovat vydání věcí zpět při každém ukončení bloku nebo přerušení kurzu k úschově.
    15. V případě, že bude jakákoli věc poskytnuta k vypůjčení, tak se jedná o výpůjčku movité věci na dobu určitou, a to po dobu trvání kurzu; v případě vícedenních nebo jinak dělených kurzů, je společnost HARD TASK TRAINING prostřednictvím oprávněné osoby společnosti HARD TASK TRAINING oprávněna požadovat vydání věcí zpět při každém ukončení bloku nebo přerušení kurzu k úschově.
    16. Pokud se kupující dopustí hrubého porušení bezpečnosti během vzdělávacího kurzu nebo opakovaného porušení bezpečnosti, nebo s ohledem na zdraví nebo bezpečnost osob nebude schopen dokončit kurz, je instruktor nebo správce střelnice oprávněn kupujícího ze vzdělávacího kurzu vyloučit, a to bez nároku na vrácení platby za kurz nebo jakýchkoli dalších vynaložených nákladů kupujícího s kurzem. V odůvodněných případech (např. náhlá zdravotní indispozice) může společnosti HARD TASK TRAINING nabídnout náhradu dle vlastního uvážení.
    17. Pokud kupující kurz ze svého rozhodnutí nedokončí, tak nemá nárok na vrácení ceny kurzu nebo jakýchkoli dalších vynaložených nákladů kupujícího s kurzem (např. pronájem zbraně).
    18. Společnost HARD TASK TRAINING si vyhrazuje právo zrušit objednávku kurzu v případě, že nedojde k naplnění minimální kapacity vzdělávacího kurzu anebo pokud je to nutné pro zajištění bezpečnosti osob a majetku (např. pří významně nepříznivých povětrnostních podmínkách). V souvislosti s tím může kupujícímu zrušit i objednávky kurzů na nichž je účast podmíněna absolvováním zrušeného kurzu.
    19. O zrušení objednávky společnosti HARD TASK TRAINING nebo její části (jednoho nebo více kurzů z objednaného souboru kurzů) podle předchozího odstavce informuje společnosti HARD TASK TRAINING kupujícího elektronicky na elektronickou adresu kupujícího. Při zrušení objednávky bude kupujícímu na základě jeho písemné žádosti zaslané elektronickou poštou na adresu společnosti HARD TASK TRAINING (e-mail) finance@hardtask.cz vrácena celá uhrazená cena zpět na bankovní účet, ze kterého byla taková úhrada přijata na bankovní účet společnosti HARD TASK TRAINING, a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení žádosti k vrácení ceny.
 2. Podmínky účasti na vzdělávacím kurzu MV
    1. Společnost HARD TASK TRAINING je držitelem akreditace ministerstva vnitra pro provádění výcviku v rámci programu střelecké přípravy pro oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky podle zákona 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (dále jen „vzdělávací kurz MV“).
    2. Vzdělávacích kurzů MV se může zúčastnit pouze osoba splňující zákonem stanovené podmínky.
    3. Zánik splnění podmínek k účasti na kurzu je zaviněním na straně této osoby, s výjimkou případu, kdy podmínkou účasti bylo absolvování jiného kurzu, jehož objednávku společnost HARD TASK TRAINING kupujícímu zrušila bez zavinění kupujícího.
    4. Kupující je vedle přihlášení na vzdělávací kurz podle podmínek prodeje vzdělávacích kurzů povinen splnit a prokázat splnění podmínek účasti na programu střelecké přípravy a vyplnit přihlášku vyžadovanou právním předpisem upravujícím účast na programu. Přihlášku v elektronické podobě zašle společnosti HARD TASK TRAINING společně s organizačními pokyny k vzdělávacímu kurzu MV na elektronickou adresu kupujícího.
    5. Při zahájení vzdělávacího kurzu je povinen oprávněné osobě společnosti HARD TASK TRAINING (odbornému instruktorovi vzdělávacího kurzu MV) předložit zbrojní průkaz a další dokumenty vyžadované právními předpisy upravujícím účast na konkrétním kurzu.
    6. Společnost HARD TASK TRAINING je povinna v případech stanovených právními předpisy upravujícími účast na programu kupujícího ze vzdělávacího kurzu MV vyloučit. Kupující nemá v takovém případě nárok na vrácení platby za vzdělávací kurz MV nebo jakýchkoli dalších vynaložených nákladů kupujícího se vzdělávacím kurzem.
    7. Kupující je oprávněn písemně zrušit objednávku vzdělávacího kurzu MV nejpozději 14 dnů před dnem plánovaného konání kurzu.
    8. Komunikace pro vzdělávací kurzy MV je elektronickou poštou na adresu společnosti HARD TASK TRAINING (e-mail) stanovenezalohy@hardtask.cz.
    9. Na zvláštní podmínky účasti vzdělávacím kurzu MV se dále vztahují podmínky účasti na vzdělávacím kurzu podle čl. XIV.
 3. Podmínky účasti na soutěži pořádané společnosti HARD TASK TRAINING
    1. Soutěží se rozumí sportovní soutěž pořádaná společnosti HARD TASK TRAINING.
    2. Soutěže mohou být střelecké nebo jakékoli jiné soutěže.
    3. Na soutěžícího se vztahují pro přihlášení tyto podmínky a práva a povinnosti kupujícího.
    4. Pravidla soutěže zveřejní společnosti HARD TASK TRAINING na webovém rozhraní společnosti a jsou pro soutěžící závazná.
    5. Jsou-li vyhlášena obecná pravidla sportovní disciplíny nebo sportovní oblasti, jsou pro soutěžící závazná i tato pravidla ve vztahu k bezpečnosti v prostorech společnosti HARD TASK TRAINING, ve kterých se soutěž koná.
    6. Oprávněnými osobami u soutěže jsou oprávněné osoby společnosti HARD TASK TRAINING a zástupce/i pořadatele a rozhodčí závodu.
    7. Každý soutěžící u soutěže jejíž součástí je střelba ze zbraní sk. A, A-I, B nebo C je při prezenci povinen předložit platný zbrojní průkaz, pokud se nejedná o osobu bez zbrojního průkazu připuštěnou do soutěže podle následujícího odstavce.
    8. Společnost HARD TASK TRAINING může připustit do soutěže podle věty první osobu, která není držitelem zbrojního průkazu dispozicemi soutěže nebo individuální výjimkou. Osoba nevlastnící zbrojní průkaz, která byla připuštěna do soutěže, střílí pod dozorem odpovědné osoby podle zák. 119/2002 Sb., zákon o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědná osoba je v rámci soutěže považována za trenéra soutěžícího a je povinna dodržovat pravidla soutěže a nesmí jakkoli zasahovat do sportovního výkonu soutěžícího.
    9. Na podmínky účasti na soutěži se dále přiměřeně vztahují podmínky účasti na vzdělávacím kurzu podle čl. XIV.
 4. Podmínky nájmu střelnice nebo střeliště
    1. Nájem střelnice nebo střeliště poskytované společností HARD TASK TRAINING jsou služby poskytované v souvislosti s využitím volného času, kdy smlouva určuje datum nebo období poskytnutí těchto služeb (dále jen „nájem“)
    2. Dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku spotřebitel nemůže od již uzavřené smlouvy o nájmu odstoupit.
    3. Kupující je oprávněn písemně zrušit objednávku nájmu nejpozději 14 dnů před dnem plánovaného konání kurzu, a to odesláním žádosti o zrušení objednávky elektronickou poštou na adresu společnosti HARD TASK TRAINING (e-mail) finance@hardtask.cz.
    4. V době pozdější, než 14 dnů před dnem plánovaného nájmu střelnice (střeliště), kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, a nelze objednávku kurzu již zrušit. Kupující může nájem přenechat po dohodě s touto třetí osobou a po odsouhlasení společností HARD TASK TRAINING, jiné osobě; v takovém případě se má za to, že Kupující zakoupil kurz pro tuto třetí osobu na své náklady. Společnost HARD TASK TRAINING si i u takové osoby vyhrazuje právo k odmítnutí dle čl. VI.
    5. Při zrušení objednávky podle odstavce 3 má kupující má právo na vrácení 100 % již uhrazené ceny nájmu, která mu na základě jeho písemné žádosti bude vrácena zpět na bankovní účet, ze kterého byla objednávka uhrazena.
    6. V odůvodněných případech může společnosti HARD TASK TRAINING učinit výjimku storno podmínek a nabídnout náhradu dle vlastního uvážení.
    7. Kupující je povinen se dostavit v odpovídajícím oblečení, obuvi a případně ochranných prostředcích odpovídajícím typu a náročnosti prováděné činnosti na střelnici, jakož i počasí, případně mít s sebou i náhradní oblečení a obuv.
    8. Kupující se zavazuje se seznámit s provozním řádem střelnice před vstupem do prostoru střeleb a provozním řádem střelnice se řídit.
    9. Kupující je povinen dodržovat platné předpisy vztahující se ke střelnici, zejm. zákon 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, provozní řád střelnice, pokynů oprávněných osob společnosti HARD TASK TRAINING. Účastí na kurzu kupující stvrzuje, že byl seznámen s předpisy ke střelnici a zavazuje se bezvýhradně uposlechnout pokyny oprávněné osoby společnosti HARD TASK TRAINING. Kupující je povinen dodržovat bezpečnostní podmínky stanovené v části C. obchodních podmínek.

Střelnice Oleško

    1. Kupující je srozuměn, že střelnice Oleško se nachází ve venkovním prostředí, kde se simulují i nestandardní situace a probíhají v různých povětrnostních a dalších podmínkách.
    2. Webové rozhraní střelnice Oleško se nachází na webu www.strelniceolesko.cz, kdy v rámci objednávky dochází k přesměrování na webové rozhraní www.zbrane.cz do objednávkového systému (dále jen „webové rozhraní střelnice Oleško“).
    3. Na střelnici Oleško lze pronajmout pouze jednotlivá střeliště nebo střelnici jako celek.
    4. Pro objednání střeliště vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní střelnice Oleško. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
     1. výběru jednotlivých střelišť (A až G) nebo učebny,
     2. obsazenosti jednotlivých střelišť (A až G) nebo učebny (objednávku rezervace „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní střelnice Oleško kliknutím na požadované datum a čas a nastavením počtu hodin v dolní části objednávky,
     3. parametrech rezervace (zejména o časovém rozsahu rezervace)

(dále společně jen jako „objednávka střeliště střelnice Oleško“).

    1. Kliknutím na tlačítko „SHRNUTÍ“ se přejde na další stranu, kde kupující vyplní své jméno a příjmení, telefonní číslo mobilního telefonu a e-mail, jakož i počet osob, které budou na střelišti přítomny. Objednávkový systém může umožňovat další doplňkové funkce a uvést poznámku k rezervaci.
    2. Před zasláním objednávky společnosti HARD TASK TRAINING je kupujícímu umožněno zkontrolovat a upravit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
    3. Objednávku odešle kupující společnosti HARD TASK TRAINING kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou společnosti HARD TASK TRAINING považovány za správné. Společnost HARD TASK TRAINING obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, pokud nebude objednávka zboží nebo služeb společností HARD TASK TRAINING odmítnuta dle čl. VI.
    4. Společnost HARD TASK TRAINING je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (rozsah nájmu nebo počty osob) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
    5. Smluvní vztah mezi společnosti HARD TASK TRAINING a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je společnosti HARD TASK TRAINING zasláno na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce.
    6. Na webu www.strelniceolesko.cz jsou uvedeny podrobné dispozice ke střelnici, zejména její umístění dle GPS v obci Oleško (okres Litoměřice, Kraj Ústecký), informace o trase, odkazy na mapy, základní informace k možnosti střelby z určitých zbraní apod.

Střelnice Gun Range Brandýs

    1. Střelnice Gun Range Brandýs simuluje venkovní prostředí a nestandardní situace, zejména ve vztahu k teplotě na střelnici, vlhkosti vzduchu, přítomnosti exhalací (kouř, nespálený střelný prach apod.), jakož i simulace snížené nebo zcela omezené viditelnosti.
    2. Střelnici Gun Range Brandýs lze pronajmout pouze střeliště jako celek.
    3. Webové rozhraní střelnice Gun Range Brandýs se nachází na webu www.gunrange.cz. Objednávku je možno učinit telefonicky na kontakty společnosti HARD TASK TRAINING uvedené a webovém rozhraní anebo emailem na info@gunrange.cz.
    4. Na webu www.gunrange.cz jsou uvedeny podrobné dispozice ke střelnici, zejména její umístění dle GPS v městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (okres Praha-východ, Kraj Středočeský), informace o trase, odkazy na mapy, základní informace k možnosti střelby z určitých zbraní apod.
 1. Podmínky zakoupení a uplatnění poukazu
    1. Poukaz je listinou vystavenou společnosti HARD TASK TRAINING, která slouží k plné anebo částečné úhradě koupě zboží nebo služeb společnosti HARD TASK TRAINING ve výši jeho nominální hodnoty stanovené společnosti HARD TASK TRAINING (na částku) anebo k plné úhradě konkrétního vzdělávacího kurzu nabízeného společností HARD TASK TRAINING (na kurz) v nabídce na webovém rozhraní společnosti (dále jen „poukaz“).
    2. Poukaz se na webové stránce společnosti může označovat jako „voucher“, „dárkový poukaz“ nebo „dárkový certifikát“.
    3. Zakoupením poukazu na konkrétní kurz se zakupuje konkrétní služba kurzu, kterou lze uplatnit v době platnosti poukazu 1 rok od jeho zakoupení.
    4. Zakoupením poukazu na finanční hodnotu, se zakupuje finanční hodnota, kterou lze uplatnit společně s případným finančním doplatkem na nákup zboží nebo služeb a to v době platnosti poukazu 1 rok od jeho zakoupení.
    5. Voucher obsahuje název „dárkový certifikát“ označení služeb, které jsou předmětem Voucheru, údaje o společnosti HARD TASK TRAINING a unikátní číselný kód poukazu; poukaz může volitelně obsahovat i další text, např. jméno a příjmení příjemce voucheru a případné věnování.
    6. Při nákupu jako způsob dodání zvolí kupující „OSOBNÍ ODBĚR“. Voucher bude doručen v elektronické podobě ve formátu PDF na elektronickou adresu kupujícího.
    7. Na podmínky zakoupení poukazu se dále přiměřeně vztahují podmínky účasti na vzdělávacím kurzu podle čl. XIV.
 1. Bezpečnostní upozornění v místech činností se zbraněmi
    1. Společnosti HARD TASK TRAINING v souladu s ust. § 2896 občanského zákoníku varuje kupujícího před nebezpečím při pohybu na střelnici a dalších místech provádění střeleb, jakož i při zacházení se zbraněmi.
    2. Bezpečnostní podmínky pohybu osob na střelnici a střelištích doplňují bezpečnostní podmínky stanovené v provozním řádu střelnice vydaným na základě zákona 119/2002 Sb., zákon o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho mezích.
    3. Kupující bere na vědomí, že přítomnost na střelnici a v místech, kde se manipuluje s palnými zbraněmi, je vždy zvýšené riziko ohrožení života, zdraví osob nebo majetku, a to bez ohledu na míru zajištění bezpečnosti společnosti HARD TASK TRAINING.
    4. Kupující prohlašuje, že se toto riziko rozhodl nést vědomě a ze své svobodné vůle.
    5. Osoby, které se nacházejí na střelnici nebo manipulují se zbraněmi anebo jsou ve vzdálenosti dosahu zbraně při jejich manipulaci, jsou vystaveny nebezpečí vyplývající s pohybem dynamických částí zbraně, zpětným rázem, selhání zbraně a jejího mechanismu, poškození sluchu, poškození zraku, nebezpečí popálenin, nebezpečí střelného a dalšího poranění, proto jsou povinny používat v potřebném rozsahu příslušné ochranné pomůcky, zejména ochranu zraku a sluchu a rovněž vhodný oděv a obuv.
    6. Kupující prohlašuje, že si je vědom, že v době přítomnosti na střelnici v době, kdy je otevřena ke střelbě anebo při manipulaci s jakoukoli zbraní v místech (prostorech), kde dochází k plnění smlouvy dle těchto obchodních podmínek, společností HARD TASK TRAINING, nesmí být pod vlivem alkoholu, návykových látek nebo léků anebo onemocnění, které snižující schopnost soustřední nebo orientace.
    7. Každý, kdo se nachází na střelišti nebo v prostoru konání kurzu je povinen manipulovat se zbraní tak, aby nedošlo k bezdůvodné újmě, respektovat provozní nebo návštěvní řád v prostoru ve kterém se nachází, a vždy respektovat pokyny oprávněné osoby.
    8. Každý, kdo se nachází na střelnici je povinen respektovat provozní řád střelnice a pokyny oprávněné osoby.
    9. S palnou zbraní se vždy zachází tak, jako, kdyby byla nabitá!
    10. Kupující je srozuměn, že společnost HARD TASK TRAINING výslovně doporučuje, aby kupující měl v rámci vzdělávacích kurzů, soutěži nebo při přítomnosti na střelnici, sám sjednáno zvláštní pojištění, a to jak pro případ, že by byla jemu způsobena újma, tak i pro případ, že by způsobil újmu jiné osobě.
 2. Společná a závěrečná ustanovení
 1. Společná ustanovení
    1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
    2. V případě výkladu jednotlivých ustanovení má přednost výkladu ve směru ustanovení speciálního k ustanovení obecnému, a to
     1. dalšího písemného smluvního ujednání (dodatku smlouvy), před
     2. konkrétním zveřejněným postupem, pokud bylo ve specifických obchodních podmínkách na něj odkázáno, před
     3. specifickými obchodními podmínkami, před
     4. konkrétním zveřejněním postupu, pokud bylo ve Všeobecných obchodních podmínkách na něj odkázáno, před
     5. zvláštním ustanovením Všeobecných obchodních podmínek, před
     6. Všeobecnými obchodními podmínkami.
    3. V případě interpretace jednotlivých ustanovení, která jsou si podle odstavce 2 rovnocenné, má přednost výkladu ustanovení novějšího před ustanovením starším.
 2. Závěrečná ustanovení
    1. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována společností HARD TASK TRAINING v elektronické podobě a není přístupná.
    2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jakožto součást Kupní smlouvy nahrazují veškeré předcházejí dohody smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech, které by se případně mohli vztahovat na koupi a prodej Zboží dle Kupní smlouvy.
    3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. února 2024.

 

HARD TASK TRAINING s.r.o.