Stanovené zálohy státu

Pozice:
E-mail:
Mobil:

Stanovená záloha státu je specifický pojem zavedený v nadstavbovém zákonu, označující účastníky pokročilých kurzů. Účastník stanovené zálohy státu skládá slib v tomto znění:

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že jako občan a vlastenec budu respektovat principy demokratického právního státu a budu obětavě plnit úkoly, které mi budou jako členovi stanovené zálohy státu uloženy. Slibuji, že při plnění úkolů stanovené zálohy státu i v občanském životě budu jednat odpovědně, odvážně a skromně. Bude-li to třeba, budu odhodlaně snášet nepohodlí a nebezpečí s tím spojená. Slibuji, že budu vždy příkladně dbát zásad bezpečného nakládání se zbraní.

Složení slibu se vyžaduje až od kurzu MV-201 a výše. Tedy pro účast na základním levelu, kterým je trénink individuální obrany, se účast ve stanovené záloze státu nevyžaduje.

Bez ohledu na text slibu, ani stanovené záloze státu nelze ukládat povinnosti jinak než na základě zákona. Tím zákonem je pouze nadstavbový zákon (protože v žádném jiném zákonu se pojem „stanovená záloha státu“ nevyskytuje) v § 17 odst. 1, který praví:  Je-li to nezbytné pro plnění úkolů v rámci krizového stavu, kterým se rozumí stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav, může vláda po dobu trvání vyhlášeného krizového stavu nařízením a) stanovit, nejdéle však vždy na 3 měsíce, podmínky nakládání nebo oprávnění nakládat se střelnými zbraněmi odchylně od právních předpisů uvedených v § 2 odst. 1, nebo b) nařídit ve zvýšené míře výkon kontrolní činnosti na úseku nakládání se zbraněmi. 

Tedy na základě tohoto může vláda například nařídit viditelné nošení zbraní nebo jejich odstranění z evakuovaného území. V celém zákonu však není nic, co by vládu opravňovalo k využití stanovené zálohy státu ke kontrolní činnosti, potlačování demonstrací a podobně.

Stejně jako povinnosti, i tresty nelze ukládat jinak než na základě zákona. Jediný trest, který je stanoven za porušení slibu stanovené zálohy státu, je vyloučení (a to ještě jen tehdy, pokud „hrubým nebo opakovaným porušením znemožní, ohrozí nebo ztíží dosažení účelu systému střelecké přípravy anebo sníží nebo ohrozí jeho vážnost“).   

Samozřejmě pokud vláda nemá pravomoc stanovenou zálohu státu využít ke kontrolní činnosti, potlačování demonstrací a podobně, stejně tak nejsou členové stanovené zálohy státu oprávněni takové činnosti vykonávat z vlastní iniciativy. Takové jednání by naopak mohlo být trestné podle § 3 – Zákaz ozbrojených skupin.

Více o stanovených zálohách státu naleznete přímo v zákoně 14/2021 Sb.

 

Typy výcvikových programů

 

LEVEL 1 – sebeobrana 

Tato úroveň se soustředí na výuku praktických a právních aspektů při použití zbraně v nutné obraně a krajní nouzi. Jde o základní úroveň výcviku, který je realizován ve formě dvou kurzů: 

  • MV-101 – teoretický kurz o rozsahu 8 hodin, ve kterém si účastník procvičí například právní aspekty nutné obrany a krajní nouze ve vztahu k použití střelné zbraně, zákonné povinnosti s tím související, situační přehled, způsoby deeskalace konfliktu, možnosti skrytého nošení různých typů střelných zbraní, první pomoc při střelných poraněních, a další. Při tomto výcviku se používají nestřílející makety zbraní.
  • MV-102 – praktický kurz použití střelné zbraně při nutné obraně nebo krajní nouzi, v rozsahu 8 hodin a 250 výstřelů. Zahrnuje nácvik tasení, střelbu za pohybu a z krytu, přebíjení, řešení závad, střelbu na více terčů včetně částečně zakrytých, a další.

 

LEVEL 2 – ochrana měkkých cílů

Druhá úroveň se soustředí na řešení komplikovanějších situací, jako je ochrana snadno zranitelných cílů nebo útok většího rozsahu.

  • Kurz MV-201 se sestává z osmi hodin teoretické výuky, zejména pak z vymezení problematiky měkkých cílů, zásad bezpečného nakládání se zbraněmi na veřejných místech s větší koncentrací lidí, koordinace činnosti s IZS, poskytování první pomoci při větším počtu zraněných, postup při nálezu nástražného výbušného zařízení a podobně. Dále kurz pokračuje osmi hodinami střeleckého výcviku s krátkou i dlouhou zbraní, zaměřeného na střelbu na delší vzdálenosti, řešení situací s větším počtem terčů představujících nezúčastněné osoby, vyhledání vhodného krytu, střelbu na pohyblivé a mizející terče a podobně. Náboje pro kurz MV-201 zajišťuje účastníkovi pořadatel zdarma. Ten je následně vyúčtuje Ministrstvu vnitra a zažádá o jejich proplacení.

 

LEVEL 3 – krizové situace

Třetí úroveň se soustředí na výcvik nakládání se zbraněmi v krizových situacích nevojenského typu.

  • Kurz MV-301 se zaměřuje na vymezení civilních krizových stavů (stav nebezpečí, nouzový stav), odlišení od vojenských krizových stavů (stav ohrožení státu, válečný stav), nakládání se zbraněmi v krizových stavech (např. bezpečné uložení a transport), povinnosti osob za krizového stavu, první pomoc v kontextu krizových situací a podobně, v rozsahu 8 hodin. Dále praktický výcvik v použití zbraně, v rozsahu 12 hodin a 300 výstřelů pro krátkou zbraň a dalších 12 hodin a 300 výstřelů pro dlouhou zbraň, se zaměřením na použití zbraně při nošení balistické ochrany, střelbu na vzdálenosti až do 300 m, střelbu na terč částečně nebo zcela zakrytý různými překážkami a podobně. Náboje pro kurz MV-301 zajišťuje účastníkovi pořadatel zdarma. Ten je následně vyúčtuje Ministrstvu vnitra a zažádá o jejich proplacení.

 

LEVEL 4 – individuální trénink

  • Kurz MV-1-500 je „kurz“ jen podle jména, protože jde o individuální trénink jednotlivce určený k uchování a prohloubení znalostí a dovedností nabytých v předchozích kurzech. K tomu může čerpat podporu ze strany státu, zejména v podobě dotace 500 kusů střeliva nebo využití státem vlastněných střelnic. 

 

Aprobace

Aprobace je specifický typ osvědčení, který se vydává absolventům kurzů při splnění předepsaných podmínek. Dělí se na:

  •  základní aprobaci, která se vydává po absolvování kurzů MV-101, MV-102 a hodnocených střeleb. Základní aprobace slouží jako právní důvod pro vydání povolení k nabytí zbraně kategorie A-I nebo B a povolení pro nabývání nadlimitních zásobníků (a tento důvod nepodléhá případným omezením vyplývajícím z evropské směrnice o zbraních). Základní aprobace je také vyžadována pro přihlášení do kurzu MV-201.
  • pokročilou aprobaci, která se vydává účastníkům kurzu MV-1-500 (tedy těm, kteří již absolvovali všechny ostatní kurzy). Držitelé pokročilé aprobace mohou čerpat materiální podporu na výcvik (viz dále). 

 

Pořádání kurzů – akreditované osoby

Ministerstvo vnitra může pořádáním kurzů pověřit fyzickou nebo právnickou osobu, která je držitelem zbrojní licence skupiny F, H nebo J a prokáže, že je schopna kurzy pořádat v rozsahu předepsaném tímto nařízením. Taková osoba pak může kurzy pořádat na komerční i nekomerční bázi - může jít o výcvikovou agenturu, která bude pořádat kurzy jako součást svého podnikání, ale stejně tak může střelecký klub pořádat kurzy pro své členy.

 

AUTOR TEXTU: DAVID KARÁSEK / LEX