Obchodní podmínky TX200P

Pozice:
E-mail:
Mobil:

Obchodní podmínky prodeje paralyzéru TX200P

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky prodeje distančního elektrického paralyzéru model TX200P a příslušenství k němu (dále jen „Obchodní podmínky paralyzéru TX200P“) doplňují Všeobecné obchodní podmínky společnosti HARD TASK TRAINING s.r.o. IČO: 07530757 Sídlo: Hovorčovická 702, PSČ 250 85 BAŠŤ, Česká republika, zapsané v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou 301847 C vedenou u městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající“).

 1. Podmínky prodeje Distančního elektrického paralyzéru a jeho příslušenství
 1. Distanční elektrický paralyzér TX200P a jeho příslušenství (dále jen „Zboží“) se prodává ve formě obchodní činnosti charakteru, který není spotřebitelským, kdy kupujícím Zboží dle těchto Obchodních podmínek paralyzéru TX200P je fyzická nebo právnická osoba, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého výkonu činnosti a má v úmyslu nakoupit Zboží od Prodávajícího za účelem jejího používání pro účely
 1. činnosti státu, orgánů veřejné moci včetně orgánů územní samosprávy
 2. osoby podnikající v rámci koncese ostraha majetku a osob,
 3. podnikající fyzické osoby nebo právnické osoba, která vykonává ostrahu a ochranu vlastních prostor kritické infrastruktury (elektrárny, vodní nádrže, školy a školská zařízení, nemocnice a nemocniční zařízení atd.) nebo ostrahu banky a související ostrahu při dopravě cenin, cenných předmětů nebo hotovosti,
 4. osoby podnikající v rámci zabezpečení výcviku zaměstnanců osob podle písm. a) až c) na základě uděleného oprávnění prodávajícím; zaměstnancem se rozumí osoba v pracovněprávním, služebním nebo členským poměrem včetně pracovní síly pracující na základě jakékoli jiné dohody s osobou uvedenou v písm. a) až c).

 1. Zboží dle těchto Obchodních podmínek paralyzéru TX200P může rovněž zakoupit spotřebitel oprávněný nabývat do vlastnictví zbraně kategorie C-I dle zák. 119/2002 Sb., zákon o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, který je současně ve služebním nebo pracovním poměru k základní složce integrovaného záchranného systému podle zák. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, služebním poměru k bezpečnostnímu sboru podle zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zaměstnancem obecní policie podle zák. 553/1991 Sb., o obecní policii, anebo je držitelem základní nebo pokročilé aprobace programu střelecké přípravy podle zák. 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky, zaměstnanec provádějící fyzickou ostrahu prvků kritické infrastruktury, např. dle zák. 240/2000 Sb., krizový zákon.
 1. Objednávka zboží a úhrada zboží
 1. Kupující provede objednávku Zboží prostřednictvím objednávkového systému Prodávajícího.
 2. Kupující musí jako součást objednávání prokázat, že splňuje Podmínky prodeje Distančního elektrického paralyzéru a jeho příslušenství podle zákona a těchto Obchodních podmínek paralyzéru TX200P. Způsob prokázání u konkrétního Kupujícího určí Prodávající v objednávkovém systému Prodávajícího nebo v informativním e-mailu.
 3. V případě řádného prokázání splnění podmínek podle předchozího odstavce, Prodávající zašle na e‑mail Kupujícího informace k úhradě Zboží, kupující Zboží uhradí a současně se prostřednictvím objednávkového systému Prodávajícího přihlásí na volný termín školení k použití paralyzéru TX200P podle čl. IV.
 1. Školení k použití paralyzéru TX200P a vydání zboží
 1. Vydání Zboží je možné pouze po absolvování bezpečnostního školení k použití paralyzéru TX200P zaměstnanci osob podle čl. II. odst. 1 nebo absolvoval školení jako spotřebitel uvedený v čl. II. odst. 2.
 2. Kupující, který je zaměstnavatelem osob, které budou disponovat paralyzérem TX200P je povinen před jeho zakoupením zabezpečit pro všechny takové zaměstnance školení k použití paralyzéru TX200P.
 3. Kupující, který je fyzickou nebo právnickou osobou, jež při objednání zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého výkonu činnosti, přihlásí na volný termín školení k použití paralyzéru TX200P všechny osoby, které budou se Zbožím manipulovat a užívat jej.
 4. V individuálních případech, kdy Kupující, který je fyzickou nebo právnickou osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého výkonu činnosti, provádí školení pro více svých určených osob (zaměstnanců), je možné dohodnout též individuální termín školení k použití paralyzéru TX200P, nebo i termín v prostorách Kupujícího.
 5. Kupující, který je zaměstnavatelem osob, které disponují paralyzérem TX200P je povinen nejméně každých 36 měsíců zabezpečit pro všechny tyto zaměstnance průběžné školení k ovládání paralyzéru TX200P prostřednictvím Prodávajícího nebo osob, kterým bylo Prodávajícím uděleno oprávnění k zabezpečení výcviku a školení k použití paralyzéru TX200P.
 6. Kupujícímu, který je spotřebitel se důrazně doporučuje, aby nejméně každých 36 měsíců absolvoval průběžné školení (opakovací školení) k ovládání paralyzéru TX200P prostřednictvím Prodávajícího nebo osob, kterým bylo Prodávajícím uděleno oprávnění k zabezpečení výcviku a školení k použití paralyzéru TX200P.
 7. Průběžné školení objednává vlastník paralyzéru TX200P, který jej má zapsaný v registru zbraní podle zák. 119/2002 Sb., zákon o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Na postup při objednání průběžného školení (opakovací školení) k ovládání paralyzéru TX200P se použije postup pro objednání dle předchozích odstavců obdobně.
 8. Osvědčení o absolvování školení má platnost 36 měsíců a platí pro konkrétní fyzickou osobu, která školení k ovládání paralyzéru TX200P absolvovala.
 1. Převod zboží na kupujícího
 1. Distanční elektrický paralyzér TX200P a jeho příslušenství (např. náhradní hlavice, cvičné hlavice apod.) jsou podle klasifikace § 6a písm. h) zák. 119/2002 Sb., zákon o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, elektrickými zneschopňujícími prostředkyy založeným na principu střelné zbraně, a tedy zbraněmi kategorie C-I.
 2. Základní zákonné podmínky nabytí do vlastnictví zbraně kategorie C-I stanovuje zák. 119/2002 Sb., zákon o zbraních a střelivu, v platném znění ke dni prodeje zbraně.
 3. Obchodní podmínky prodeje Zboží jsou součástí obsahu všech smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím a aplikují se, vedle každé uzavřené smlouvy s Prodávajícím, na každou nabídku Prodávajícího a na každou objednávku Kupujícího, kterou Prodávající přijme, není-li výslovně ujednáno mezi Prodávajícím a Kupujícím jinak.
 4. Pro účely zahraničního obchodu je Zboží v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 1 prováděcí vyhlášky č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů o vojenským materiálem uvedeným ve skupině vojenského materiálu SVMe 1 písmeno b. bod 2. podpísmeno c. - „zbraně využívající beznábojnicové střelivo a distanční elektrické paralyzéry“. Prodej do zahraničí nebo osobě pro účely vývozu, je tedy možný výhradně na základě licence k obchodu s vojenským materiálem dle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.
 5. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží do okamžiku úplné úhrady ceny Zboží a doby než bude Kupujícím určena osoba, která je za splnění podminek dle článku IV.2 a V.2 oprávněna Zboží pro kupujícího převzít.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti HARD TASK TRAINING s.r.o. a platnou právní úpravou České republiky.
 2. Tyto Obchodní podmínky paralyzéru TX200P nabývají platnosti a účinnosti dne 1.8.2023.

 

Hard Task Training s r.o.