Kontakty

HARD TASK TRAINING s.r.o. Sídlo: K Bažantnici 977, BAŠŤ, 250 85 IČ: 07530757, DIČ: CZ07530757 Generální kontakt: +420 774 744 661, info@hardtask.cz Dotazy ke kurzům: +420 604 236 716 / +420 608 125 550 / +420 606 445 534 Dotazy k financím: +420 775 360 433 (FKSP, vouchery, účetnictví, faktury, platby, storna), finance@hardtask.cz Web: www.hardtask.cz Bankovní spojení: 2901514710/2010 Obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 301847   Koncese: – Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva – Ostraha majetku a osob – Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní – Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu   Zbrojní licence (CG000545): A – Vývoj, výroba zbraní nebo střeliva B – Opravy, úpravy nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva C – Nákup, prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva D – Půjčování zbraní nebo úschova zbraní nebo střeliva F – Výuka nebo výcvik ve střelbě G – Zajišťování ostrahy majetku a osob H – Uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti

O firmě

V roce 2012 ukončil Zdeněk Charvát svou kariéru u Policie České republiky, kde působil jako instruktor Pohotovostní motorizované jednotky Praha. Dal se na dráhu kontraktora – profesionálního ochránce osob v Iráku. Protože do té doby trávil téměř veškerý svůj profesní i soukromý život střeleckým a taktickým výcvikem kolegů a kamarádů, začala mu tato činnost scházet. Koncem roku 2012 si zajistil koncesi na provozování střelnic, výcvik a výuku ve střelbě. Od začátku roku 2013 začal v rámci svých dovolených v České republice pořádat spolu s Milošem Müllerem střelecké kurzy. Díky vysoké kvalitě, preciznosti a odbornosti kurzů jejich obliba u klientů stále rostla. Začalo být těžké uspokojit narůstající počet zájemců o jejich absolvování. Na přelomu let 2013 a 2014 vznikl spolu s webovými stránkami, název, značka a logo společnosti Hard Task, pod kterou se komerční výcvik dále rozvíjel. Ke střeleckým pak přibyly i taktické a zdravotnické kurzy. V roce 2016 se zájem o ně zvedl natolik, že Zdeněk s Milošem trávili téměř každý den své dovolené výukou klientů. To je přivedlo k rozhodnutí ukončit po 4 letech kariéru v Iráku a začít se věnovat výcvikům na plný úvazek. Odměnou jim bylo neuvěřitelných 1078 studentů, kteří toho roku prošli jejich výcvikem. V roce 2017 pořídila společnost Hard Task vlastní zázemí ve formě překrásné venkovní střelnice, na které díky nově přibraným instruktorům dosáhla dokonce na číslo 2000 vycvičených klientů. V letech 2018 a 2019 vyškolila naše společnost přes 5230 klientů z mnoha zemí světa. Tím si získala první místo na trhu poskytovatelů obdobných výcviků v Čechách a stala se jednou z nejrespektovanějších výcvikových agentur v Evropě a ve světě. Díky vysoké kvalitě kurzů, které poskytuje, získala společnost Hard Task zakázku ve Spojených arabských emirátech. Zde má tu čest od roku 2017 cvičit, připravovat a dlouhodobě udržovat střelecké, taktické a zdravotnické dovednosti u členů speciálních jednotek ozbrojených sil a ochranného týmu vrchních představitelů země. Podle majitele firmy Zdeňka je klíčem k úspěchu kvalitní tým dobře vybraných profesionálů, kteří na kurzech vyučují pouze ta témata, ve kterých jsou uznávaní jako špičky v oboru.

O našich instruktorech

Ve výběru instruktorů Hard Task Training s.r.o. uspějí jen ti nejlepší kandidáti. Všichni naši instruktoři za sebou mají reálné operační zkušenosti a jsou připraveni předat své znalosti studentům. Dbáme též na jejich přátelské a trpělivé vystupování během výuky. Většina instruktorů má historii ve speciálních jednotkách nebo na pozicích instruktorů střelecké a taktické přípravy Policie nebo Armády České republiky. Mnozí z nich jsou známými osobnostmi české střelecké komunity nebo za sebou mají několik let služby v zahraničí, jako např. v Iráku, Afghánistánu, Libyi a dalších afrických státech. Naši instruktoři patří mezi špičky střeleckého, taktického a bezpečnostního prostředí. Pečlivě vybíráme a přiřazujeme jednotlivé instruktory dle jejich specializací k daným kurzům. V Praxi to znamená, že Vás bude na konkrétním kurzu učit člověk, který dané problematice nejlépe rozumí.

Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím při objednávání zboží a poskytování vzdělávacích kurzů. 1. Vymezení smluvních stran Prodávajícím je společnost HARD TASK TRAINING s.r.o. IČO: 07530757 Sídlo: K Bažantnici 977, PSČ 250 85 BAŠŤ, Česká republika, zapsaná v rejstříku pod spisovou značkou 301847 C vedenou u městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající“). Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku zboží a/nebo vzdělávacích kurzů Prodávajícího elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.hardtask.cz (dále jen „Kupující“). 2. Prodej vzdělávacích kurzů Informace o kurzech a ceně Informace o kurzech a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Kupující je povinen provést úhradu na své náklady. V případě, že Kupující neprovede úhradu na své náklady, tzn., náklady na transakci budou započteny na vrub Prodávajícího, bude Kupujícímu vystavena dodatečná faktura na doplatek této částky. Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím objednávky. Potvrzení obsahu objednávky uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu objednávky, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. Dodání vzdělávacího kurzu Dodáním kurzu se rozumí uhrazením plné částky kurzovného Kupujícím. Řádnou fakturu – daňový doklad ve formátu PDF obdrží Kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, nejpozději do 5 pracovních dnů od připsání částky na účet Prodávajícího. Fakturu si může Kupující také stáhnout po přihlášení do svého účtu na webových stránkách www.hardtask.cz Zrušení objednávky a storno poplatky Kupující je oprávněn písemně zrušit objednávku vzdělávacího kurzu nejpozději 10 dnů před dnem plánovaného konání kurzu, a to odesláním žádosti o zrušení objednávky na e-mailovou adresu finance@hardtask.cz. V takovém případě se objednávka považuje za zrušenou a kupující má nárok na vrácení 100% již uhrazené ceny za kurz, která mu na základě jeho písemné žádosti bude vrácena zpět na bankovní účet, ze kterého byla objednávka uhrazena. Kupující není oprávněn zrušit objednávku vzdělávacího kurzu později než 10 dnů před dnem konání kurzu. Pokud kupující přesto zruší objednávku později než v tento den, již uhrazená cena za kurz se kupujícímu nevrací. V odůvodněných případech může společnost Hard Task Training s.r.o. udělat výjimku a nabídnout jako náhradu jiný termín kurzu. Dojde-li ke zrušení vzdělávacího kurzu z důvodů na straně společnosti Hard Task Training s.r.o. po úhradě ceny za kurz provedené kupujícím, bude kupujícímu na základě jeho písemné žádosti vrácena celá uhrazená cena zpět na bankovní účet, ze kterého byla taková úhrada přijata na bankovní účet společnosti Hard Task Training s.r.o., a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy k vrácení ceny za kurz společnosti Hard Task Training s.r.o. Společnost Hard Task Training s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit objednávku vzdělávacího kurzu v případě, že nedojde k naplnění minimální kapacity daného kurzu, která je vždy uváděna v popisu kurzu na webové stránce společnosti Hard Task Training s.r.o.. O nenaplnění kapacity se společnost Hard Task Training s.r.o. zavazuje informovat kupujícího elektronicky prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou v objednávce, a to nejpozději 10 dnů přede dnem předpokládaného pořádání kurzu. V takovém případě bude kupujícímu na základě jeho písemné žádosti vrácena celá uhrazená cena zpět na bankovní účet, ze kterého byla taková úhrada přijata na bankovní účet společnosti Hard Task Training s.r.o., a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy k vrácení ceny. Obecně o vzdělávacích kurzech Termíny a ceny vzdělávacích kurzů včetně všech změn uveřejňuje Prodávající na svých internetových stránkách www.hardtask.cz. Prodávající může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle svých podmínek a provozních možností, ale termín může změnit pouze pokud nebyla na daný termín vytvořena žádná objednávka anebo se změnou případní Kupující souhlasí. Cena vzdělávací akce je pro daný datum pevně stanovená, avšak Prodávající si vyhrazuje právo měnit ji (změna výše DPH, kurz cizí měny, apod.). Vzdělávací kurzy v základní ceně zahrnují: - výuku dle osnovy; - materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce); - výklad instruktora; - vydání certifikáut o absolvování kurzu Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena dnem zaplacení objednávky. O povolení úhrady kurzu na splátky rozhoduje Prodávající. V případě nezaplacení splátky dle splátkového kalendáře si Prodávající vyhrazuje právo pozastavit kurz Kupujícímu ke dni splátky do doby její úhrady a připsání částky na účet Prodávajícího. Na splátky není právní nárok. O způsobu, době platnosti a výši slev rozhoduje Prodávající. Slevy jsou poskytovány pouze členům Sportovně střeleckého klubu Hard Task Rangers z.s.. Pro uplatnění slevy Kupujícím, je nezbytné podání objednávky jako přihlášený uživatel s uvedeným členstvím ke klubu HTR. Dodatečným žádostem o poskytnutí slevy Prodávající není povinen vyhovět. Na slevy není právní nárok. Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů (minimální počet účastníků je různý podle druhu vzdělávací akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem střelnic, prostorů, ubytování a dopravu instruktora). Kupující, který neuhradí cenu vzdělávacího kurzu nejpozději den před jeho zahájením nebude přijat. Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde ke zrušení kurzu, vrátí Prodávající přijatou peněžní částku nejpozději do 7 dnů od dodání čísla bankovního účtu Kupujícího. 3. Pořizování foto a video dokumentace v průběhu kurzu Kupující bere na vědomí a souhlasí, že instruktoři společnosti Hard Task Training s.r.o. budou v průběhu kurzu pořizovat fotografie nebo videa, která mohou být později zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí nebo webových stránek společnosti za účelem reportáže z kurzu nebo další propagace. Pokud si kupující výslovně nepřeje být na jakémkoliv foto / video záznamu, upozorní před zahájením kurzu instruktora. Ten kupujícího během pořizování foto / video dokumentace vynechá. 4. Účinnost a změny obchodních podmínek Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 12. 2018 a v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí Všeobecné obchodní podmínky. Předchozími obchodními podmínkami se však řídí kupní smlouvy, které byly uzavřeny za jejich účinnosti. Prodávající je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat. Je odpovědností Kupujícího, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy. 5. Závěrečná ustanovení Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnou právní úpravou České republiky. Hard Task Training s r.o.

Otázky a odpovědi

Objednal jsem si kurz, který jsem v uvedené době zaplatil. Mohu tak se svojí účastí stoprocentně počítat? Po zaplacení Vaší objednávky vám na uvedenou e-mailovou adresu přijde potvrzovací zpráva. Od té chvíle můžete s Vaším místem na kurzu stoprocentně počítat. V případě, že budu mít nějaký dotaz ke kurzu, místě konání nebo bych se potřeboval omluvit za zpoždění, komu se nejlépe ozvat? Zhruba měsíc před konáním každého z termínů kurzů přiřazujeme instruktory, kteří výuku povedou. V jejich profilu na webových stránkách naleznete jak telefonní číslo, tak e-mailovou adresu. Obojí můžete využít pro Vaše dotazy. Chtěl bych se přihlásit na nějaký ze střeleckých kurzů, ale nemám zbrojní průkaz ani zbraň. Je to problém? Zákony České republiky vám nenařizují zúčastnit se střeleckého kurzu pouze v případě, že byste měl zbrojní průkaz a vlastní zbraň. V tomto případě, stejně jako všichni ostatní, budete střílet pod dozorem zkušeného instruktora. Můžete tedy střílet, i když nejste držitelem zbrojního průkazu. Dále jsme za příplatek schopni zajistit vám na kurz zbraň i střelivo. Rád bych se zúčastnil nějakého z kurzů, ale nevím, zda nebudu ostatní účastníky mými slabými vědomostmi spíše zdržovat. Jsem teprve začátečník. Kurzy jsou řazeny do čtyř kategorií, tzv. Tierů, přičemž u každého kurzu můžete nalézt právě jednu z kategorií, podle které pochopíte, jak vysoké nároky budou na účastníky kurzu kladeny. Více se můžete dočíst v odkaze „Úrovně kurzů“. Mohu začít hned Tierem 2 nebo 3? Prošel jsem kurzy u konkurence a střílím dvacet let. Naše kurzy musíte projít úroveň po úrovni, tedy od jedničky až po nejvyšší čtyřku. Není možné začít hned dvojkou nebo trojkou. Jak se mohu na kurz přihlásit? Důležité je provést registraci na našich webových stránkách. Ta je velmi jednoduchá a rychlá. Ve chvíli, kdy jste zaregistrováni, můžete se kdykoliv na stránky přihlásit, poté si stačí vybrat kurz, kterého byste se rádi zúčastnili, vyhledat kterýkoliv z vypsaných datumů a svou účast tak potvrdit. V registračních údajích po mně chcete taktéž datum narození a telefonní číslo, na co tyto údaje přesně potřebujete? Datum narození je nutné k úspěšnému absolvování kurzu, tedy získání certifikátu po jeho dokončení. Datum narození je nedílnou součástí certifikátu a dodává mu více na pravosti a originalitě. Telefonní číslo využijeme v případě, že vás nutně potřebujeme z jakéhokoliv důvodu kontaktovat a nedaří se to emailovou formou. V případě, že můj zaměstnavatel bude chtít ověřit pravost certifikátu, je možné vás kontaktovat? Ano. Na každém certifikátu naleznete unikátní sériové číslo a kontaktní údaje, na kterých je možné pravost ověřit. Jakým způsobem mám za kurz zaplatit a kdy? Dostanu oproti platbě nějaký doklad? Na základě vaší registrace na kurz vám zašleme výzvu k platbě včetně daňového dokladu, na kterém se nachází cena kurzovného, variabilní symbol a detaily naší banky. Částku musíte uhradit do 14 dnů od přihlášení na kurz, jinak vám bude registrace zrušena. Daňový doklad vám bude vystaven ve formátu PDF a bude ke stažení ve vašem profilu na webových stránkách. V případě, že jsem zaplatil(a) kurzovné a nemohu se v daný termín dostavit, co se stane s mou registrací a penězi? Pakliže nám dáte vědět dostatečně dopředu (cca 14 dní až 1 měsíc – záleží na druhu kurzu) a bude k dispozici jakýkoliv jiný termín kurzu, na který jste přihlášen(a), jsme vás schopni přesunout do jiného datumu konání kurzu. V případě, že se na kurz z jakýchkoliv důvodů nedostavíte, kurzovné propadá ve prospěch firmy. Mohu kurzy hradit prostřednictvím FKSP nebo jiným obdobným bonusovým programem mého zaměstnavatele? Ano, je to možné. FKSP úspěšně řešíme několikrát týdně. Na fotkách z vašich kurzů vídám velmi kvalitně, takticky a především kolikrát draze vystrojené účastníky. Je potřeba být podobně vybaven? Naprostou většinu vybavení a výstroje jsme vám schopni zpravidla zdarma zapůjčit a spoustu kurzů zvládnete projít jen s vaším základním vybavením. Není potřeba cokoliv dokupovat. Často platí pravidlo, že je lepší jít na kurz "nalehko" a teprve tam se od instruktorů a ostatních studentů dozvědět, jaké vybavení si následně pořídit. Máte moc hezké fotky z kurzů. V případě, že na některé z nich přímo budu, mohu se k nim nějak dostat? Ty, které sdílíte na Fb nebo instagramu mají bohužel rozmazané obličeje. V zájmu ochrany identity jednotlivých studentů vždy mažeme obličeje. Pokud byste rádi některou z publikovaných fotek získali v plné kvalitě a nerozmazaným obličejem, v ideálním případě nám prosím pošlete fotku, kterou si stáhnete u nás na Fb a k ní napište, ze kterého kurzu a datumu je. Rádi vám ji zašleme. Jsem žena a ráda bych se zúčastnila střeleckých kurzů, zvládnu to mezi chlapy? I když v české střelecké komunitě mnoho žen není, často se k nám chodí učit ve střelbě a taktice. Není se vůbec čeho se bát ani mezi kurzem plných chlapů.

Reference

Výcvik   – US Police Grand View/Kansas City (SWAT team, Patrol unit) – UAE Army Forces – US Army Europe USAEUR OCSURG – Policie České republiky (ZJ Brno, ŠPS Praha, Jihočeského a Ústeckého kraje, URNA, PMJ, SPJ, STJ CP) – Policie Slovenské republiky (PPU Trnava) – Celní správa ČR (SON - Skupina operativního nasazení) – Armáda České republiky (601 skupina speciálních sil, 43.BRN, VP PO) – Vězeňská služba a justiční stráž (Litoměřice a Praha) – Městská a Obecní policie (Hradec Králové, Lovosice, Chvaletice, Líbeznice, Školící středisko Praha) – Filmka (kaskadérská agentura) – Radek Bruna (jeden z nejlepších filmových kaskadérů a koordinátorů v ČR) – Project Gecko (Německo-izraelská výcviková společnost) – Israeli Tactical Combat School (Německo-izraelská výcviková společnost) – KAPAP (česká asociace izraelské sebeobrany) – APSČR (Asociace praktické střelby) – Al Qalaa Security (Bezpečnostní a poradenská služba v UAE) – B.A.M. Trainingen (nizozemská výcviková agentura)   Osobní ochrana a bezpečnost   - DRAGBY Ltd. (zpěvák Sting, delegace kongresu státu Maryland/USA, izraelská taneční skupina Pirouette, izraelský národní basketbalový tým) - Shield Tech s.r.o. - Diamond Dreams JSC - Czech Professional Company s.r.o. - advokátka Mgr. Lucie Týcová Rambousková - Klienti společností LUKOIL Middle East (Alexey Kozin - head security manager for personal protection, Security and training managers Kevin Kooper a Johnny Underwood, Deputy of director of WQ2 project Murad Barkhanoev) - Klienti GAZPROM IRAQ

Statistika

V roce 2019 firma Hard Task Training proškolila celkem 2622 studentů, což je téměř shodné číslo (2608), jaké bylo v sezóně 2018 a je to zhruba o 600 více, než v roce 2017 a dvou a půl násobek oproti roku 2016 (1078 studentů). Dvě třetiny z celkového součtu všech účastníků prošlo střeleckými kurzy, jako jsou Dynamic Rifle, Dynamic Pistol, Tactical Shotgun, kurzy Sniper, VCQB, Low Light  a další. Dalších cca. 500 studentů se účastnilo taktických kurzů, mezi které patří například: CQB, Small Unit Tactics, Close Protection, Personal Security Detail, Speed Boat a Air Assault. Zbytek studentů, zhruba 200, bylo proškoleno v oboru bojové a taktické medicíny na kurzech Combat Life Saver nebo TECC a dalších 159 na ostatních kurzech, jako jsou Survival, Hand to Hand combat, Expandable baton atd. Našich podpůrných a logistických služeb (poskytování střelnic a výcvikových prostor, zbraní, střeliva, vozidel a zdravotnického vybavení) využili v letech 2019, 2018 a 2017 na celkem 67 událostech čtyři velcí hráči na světovém poli taktického a střeleckého výcviku - konkrétně šlo o Project Gecko, Israeli Tactical Combat School, Tasmanian Tiger a Krav Maga Czech Republic. Během prvních dvou týdnů po vypsání kurzů do kalendáře na rok 2018 se v prosinci 2017 zaregistrovalo více než 1600 studentů. V roce 2019 bylo číslo takřka shodné. Kalendář naší venkovní komerční střelnice byl z třetiny obsazen během několika týdnů. Webové stránky www.hardtask.cz v roce 2018 navštívilo téměř 146.000 unikátních návštěvníků, v roce 2019 to bylo 129.000 návštěv.

Úrovně kurzů

Naše úrovně kurzů jsou rozděleny do několika úrovní podle požadavků, které jsou na studenty kladeny.   Základní úroveň kurzu – zvládne jej (i tématikou) zcela nedotknutý uchazeč. Nevyžaduje se žádná předešlá zkušenost.   Úroveň kurzu pro středně pokročilé. Účastník by měl mít zažité základní dovednosti a znalosti v dané tématice. U střeleckých kurzů je nutná předchozí účast na kurzu Tier 1.   Úroveň kurzu určená pro pokročilé uchazeče. Od účastníka se očekává vyšší úroveň znalostí a dovedností v kurzem dané tématice. Tato úroveň je taktéž určena pro ty, kteří u nás úspěšně prošli obdobným kurzem úrovně Tier2.   Kurzy jsou úrovní určené pouze pro velmi dobře připravené uchazeče, kteří u nás prošli kurzy tierů 1 až 3.

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlasím s tím, aby společnost Hard Task Training s.r.o., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „Zákon“), zpracovávala mé osobní údaje, které jí poskytnu (včetně citlivých osobních údajů jako například datum narození, číslo zbrojního průkazu, expiraci zbrojního průkazu, telefonní číslo, email apod.) pro účely vystavení certifikátu a účasti na kurzech organizovaných touto společností a dále ověřování členství v klubu Hard Task Rangers. Tento souhlas platí po dobu přihlášení na kurz a jeho trvání a dále po dobu tří let po jeho ukončení. Poučení o zpracování osobních údajů: 1. Správcem osobních údajů a zároveň zpracovatelem je společnost Hard Task Training s.r.o. IČO: 07530757 Sídlo: K Bažantnici 977, PSČ 250 85 BAŠŤ, Česká republika, zapsaná v rejstříku pod spisovou značkou 301847 C vedenou u městského soudu v Praze. 2. Shromážděná data budou zpracována ručně i elektronicky a budou zpřístupněna pouze instruktorům, podílejícím se na zabezpečení výše uvedeného účelu, k němuž jsou údaje poskytovány. 3. Mám právo přístupu k osobním údajům zpracovávaným o mé osobě, právo na jejich opravu; dále mám právo požadovat vysvětlení, resp. odstranění vzniklého stavu, pokud se domnívám, že mé osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem nebo s ochranou mého soukromého a osobního života. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.